Tag Archives: การฟอกไต

ถั่งเช่า ช่วยลดความถี่ใน การฟอกไต

“ไต” เป็นอวัยหนึ่งที่สำคัญของร่างกาย หากไตใช้งานไม่ได้ ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ เพราะไต มีหน้าที่ในการกรองของเสียที่อยู่ในเลือดออกจากร่างกาย ออกมาในรูปแบบของปัสสาวะ และช่วยปรับสมดุลของน้ำในร่างกาย [...]

error: Content is protected !!